• پیانو و آواز- استاد جعفرزاده و استاد شجاعی
  • درامز- استاد سامان بهشتی
  • سولو درامز- استاد سامان بهشتی
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی