تمامی کلاس های امروز مورخ ۲۹ دی ماه به علت بارش سنگین برف تعطیل میباشد.
کلاس های استاد محمد شعبانی روز یکشنبه و دوشنبه مورخ 26 و 27 آبان برگزار نخواهد شد.
کلاس های استاد خانی روزهای دوشنبه مورخ 30 اردیبهشت و 6 اردیبهشت برگزار نخواهد شد.
هنر جویان عزیز تاریخ 16 خرداد 1398 آموزشگاه تعطیل میباشد.
کلاس آواز سنتی استاد علیرضا جعفرزاده امروز مورخ 27 خرداد 1397 برگزار نخواهد شد.
کلاس های استاد جعفری روز دوشنبه مورخ 17 اردیبهشت 97 برگزار نخواهد شد.
کلاس جبرانی در روز چهارشنبه تشکیل خواهد شد.
با تشکر
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی