دایره

دایره

جهت کسب اطلاعات با آموزشگاه تماس بگیرید

دایره چیست

از دایره متشکل از حلقه های چوبی به عرض ۵ تا ۷ سانتی متر و قطر دایره از ۲۵ تا ۴۰ سانتی متر است که بر یکی از سطوح جنبی دایره ای شکل آن پوست کشیده شده و در جدار داخلی ساز حدود چهل حلقه فلزی کوچک به فواصل مساوی آویزان شده است.

نحوه گرفتن دایره در دست

در یکی از نقاط جدار چوبی سوراخی است که نوازنده انگشت شست دست راست را در آن داخل می کند و به این وسیله ساز را نگه می دارد و با بقیه انگشتان هر دو دست بر پوست می کوبد و در عین حال ساز را کمی سریع حرکت می دهد تا حلقه های کوچک داخلی، همراه با صدای کوبیدن انگشتان صوتی زنگوار نیز حاصل کنند.
هیچ یک از اصوات ساز حائز ارتفاع معین نیستند. این ساز بیشتر شهری است تا محلی. آشنایی با ساز دایره- آموزشگاه موسیقی آرنیک
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی